Regulamin Szkoły Podstawowej nr 2 w Ligocie 
ewakuacji podczas przerw

1. Po usłyszeniu alarmu wszyscy nauczyciele wychodzą z pokoju nauczycielskiego i pomieszczeń, w których przebywają.

2. Nauczyciele udają się na korytarz - tam gdzie znajduje się sala lekcyjna, w której mają lekcję.

3. Po usłyszeniu sygnału alarmu uczniowie niezwłocznie ustawiają się w parach przed salami , w których mają mieć kolejną lekcję. Wyjątek stanowią dzieci przebywające w stołówce , w szatni, bibliotece szkolnej czy świetlicy szkolnej- wychodzą one 
z tych pomieszczeń i ustawiają się przed tymi salami.
(Jeżeli uczniowie spędzają przerw na boisku szkolnym, ustawiają się przy swoich wychowawcach).

4. Uczące zabierają odpowiednie grupy dzieci - zgodnie z planem lekcji i schodzą z nimi na wyznaczone miejsce ewakuacji. 
Z parteru uczniowie wychodzą głównym wyjściem i kierują się na boisko szkolne. Z górnego korytarza - schodzą na zmianę- jedna grupa kieruje się schodami w lewo , kolejna- na prawo i wychodzą tylnym wyjściem ewakuacyjnym.

5. Nauczyciel dyżurujący w stołówce wyprowadza dzieci tam przebywające i opuszcza z nimi szkołę.

6. Na boisku uczniowie grupują się w zespoły klasowe i nauczyciel mający zaplanowaną w tej klasie kolejna lekcję liczy uczniów 
i zdaje sprawozdanie dyrektorowi szkoły podając aktualny stan klasy.

7. Nauczyciel pełniący dyżur na korytarzu opuszczają teren ostatni - dopiero po uprzednim sprawdzeniu terenu obejmującego dyżur, czyli wszystkich pomieszczeń (w tym toalet).