"Młodzi programiści"

Innowacja „Młodzi programiści”


            W tym roku szkolnym klasa piąta nadal brała udział w nauce programowania. W ramach innowacji "Młodzi 

programiści" na zajęciach komputerowych nie tylko realizowany jest program autorski, ale też uczniowie mają dwie

 godziny zajęć tygodniowo, a nie jedną.

            Celem innowacji jest rozbudzenie zainteresowania jak największej liczby uczniów przedmiotami ścisłymi 

poprzez naukę programowania prowadzoną w atrakcyjny sposób, rozwijanie kreatywnego myślenie i doskonalenie

 umiejętności analitycznych, rozwój kompetencji miękkich, np. umiejętności współpracy w ramach realizacji 

długofalowych projektów.

            Innowacja wprowadzona została w ubiegłym roku szkolnym w klasie 4, zanim jeszcze programowanie 

oficjalnie wkroczyło do szkół. W tym roku szkolnym, już jako klasa 5, uczniowie mieli kolejne zajęcia z 

wykorzystaniem programu Scratch jako darmowego narzędzia do edytowania grafiki, tworzenia prezentacji, 

animacji poklatkowych oraz nauki podstaw programowania. W innowacji tej największy nacisk jest położony na 

nauczanie kodowania, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania. Oprócz 

tego uczniowie poznają tradycyjnie używane w domach oprogramowanie związanym z edycją tekstów, 

wykonywaniem obliczeń czy prezentacji.

            Na zajęciach mają się ośmielić do samodzielnych poszukiwań, rozwijać kreatywność i twórcze podejście do 

stawianych im zadań. Podczas lekcji uczniowie nie tylko pracują pojedynczo, ale realizują też projekty grupowe, co 

pozwoli im wykształcić umiejętność rozwiązywania problemów i komunikowania się, tak przydatnych w dorosłym 

życiu. Realizacja projektów wykształcić ma umiejętność współpracy w grupie i dzielenia się swoją wiedzą z 

rówieśnikami. Wpływa to na wzrost samooceny ucznia. Zgodnie z dewizą Code to learn uczeń zostanie 

wyposażony w umiejętności posługiwania się algorytmami nie tylko na lekcjach zajęć komputerowych, lecz wpłynie 

to na jego rozwój ogólny.

            Innowacja trwać będzie do czerwca 2019 r.

Autor: Elżbieta Rogowiec